Wecomplish
KPI

KPI-er (Key Performance Indicators) er indikatorer som vi er opptatt av hvordan presterer, og som vi handler på når prestasjonen faller utenfor det vi definerer som et akseptabelt intervall.

1 KPI typer

En KPI type er en type viktig forventning med logiske regler knyttet til seg som lar systemet automatisk samle informasjon om KPIens prestasjon. Unntaket er KPI typen "Manuell" hvor prestasjon må legges inn manuelt.

Se underlagte artikler for informasjon om de enkelte KPI typene.

1.1 Hastighet på budsjettforbruk

Måler andelen (i prosent) av timene brukt for et budsjett.

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

 • Enhet: Automatisk satt til %
 • Mål: Beregnes automatisk basert på et jevnt forbruk av budsjettet mellom budsjettets første og siste leveransedato
 • Intervall relativt ift mål: Automatisk satt til "på"
 • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "av"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

 • Budsjett: Hvilke budsjett som KPI-en skal måle forbruket for. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

1.2 Estimat vs budsjett

Måler hvordan resten av det pessimistiske estimatet for et prosjekt presterer ift rest budsjett (for å vurdere om budsjettet vil strekke til).

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

 • Enhet: Automatisk satt til timer
 • Mål: Beregnes automatisk basert på resterende realistisk estimat for prosjektet
 • Intervall relativt ift måltall: Automatisk satt til "av"
 • Nedre akseptabelt intervall: Automatisk satt til 0
 • Øvre akseptabelt intervall: Automatisk satt til resterende pessimistisk estimat
 • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "på"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

 • Budsjett: Hvilket prosjekts budsjett * som KPI-en skal måle estimater og resterende budsjett. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

1.3 Prosjektframdrift

Måler andelen (i prosent) av oppgavene i et prosjekt som er utført, basert på oppgavenes estimat.

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

 • Enhet: Automatisk satt til %
 • Mål: Beregnes automatisk basert på et jevnt forbruk av budsjettet mellom budsjettets første og siste leveransedato
 • Intervall relativt ift mål: Automatisk satt til "på"
 • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "av"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

 • Budsjett: Hvilket prosjekts budsjett * som KPI-en skal måle fremdrift for. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

Årsaken til at man velger budsjett og ikke prosjekt som relasjon er at det er budsjettet som holder på første og siste leveransedato, som trengs for å beregne forventet fremdrift.

1.4 Registrerte observasjoner/antall timer

Teller antallet observasjoner en bruker har registrert manuelt i rapportperioden, og deler disse på antallet timer arbeidstid ført i samme periode. Arbeidstid er tid med en av følgende lønnsarter:

 • Ordinær arbeidstid
 • Overtid
 • Overtid: Support videreformidling (1t pr enhet)
 • Overtid: Support håndtering (hhv 1/2 og 1t)

Brukeren velges ved å søke opp vedkommendes navn i feltet "Owner" når man oppretter KPI-en.

1.5 Work in progress

Beregner automatisk work in progress (på tidspunktet hvor rapporten opprettes) for en bruker ved å legge sammen realistiske estimater for oppgaver som er åpne, som har nådd implementering eller lenger, og som brukeren har ansvaret for.

Brukeren velges ved å søke opp vedkommendes navn i feltet "Owner" når man oppretter KPI-en.

1.6 Manuell

Typen Manuell har ingen spesiell logikk knyttet til seg og forutsetter at du beregner KPI-prestasjonen på egen hånd.

Følgende felter nyttegjøres:

 • Navn: KPI-ens navn
 • Enhet: I hvilken enhet prestasjonen måles (f.eks. %, stk, timer, etc)
 • Mål: Måltallet som KPI-prestasjonen søker å treffe
 • Intervall relativt ift mål: Hvorvidt de nedre og øvre akseptable intervallet er absolutt eller relativt ift måltallet. Dersom intervallet er relativt regnes nedre og øvre akseptable intervall om til absolutte verdier når KPI-rapporten produseres
 • Nedre akseptable intervall: Den laveste akseptable prestasjonen. Prestasjoner lavere enn dette vil automatisk produsere en observasjon.
 • Øvre akseptable intervall: Den høyeste akseptable prestasjonen. Prestasjoner høyere enn dette vil automatisk produsere en observasjon.
 • Lave tall er positivt: Hvorvidt lavere prestasjoner er mer positive enn høye (eksempelvis kostnader)
 • Kildebeskrivelse: Hjelpetekst som forteller hvor man kan innhente data om prestasjonen. Vises ved opprettelse av rapporten
 • Forslag til tiltak ved mangelfull prestasjon: Legg inn forslag til tiltakene som kan vurderes når KPI-en presterer utenfor akseptabelt intervall. Forslagene vil vises på KPI-ens prestasjonsside (dersom prestasjonen er utenfor akseptabelt intervall) og i observasjonen som automatisk opprettes.
 • Forelder KPI: Hvilken annen KPI denne KPI-en hierarkisk sorterer under

2 KPI prestasjon

Du kan se prestasjonen for en KPI ved å klikke deg inn på den relevante KPI-gruppen, og deretter inn på den aktuelle KPI-en.

 • Bullet graph: KPI-ens prestasjon gjengitt i bullet graph form
 • Notater for perioden: Her kan vedkommende som er ansvarlig for rapporten notere seg tanker om/begrunnelse for KPI-ens prestasjon.
 • Historisk utvikling: Hvordan KPI-en har prestert de siste 12 måneder (eller så langt bakover som det finnes data). Blå linje angir mål, blått område angir akseptabelt intervall, orange linje angir faktisk ytelse
 • Sammenligning med andre perioder: Hvordan KPI-en har prestert denne perioden sammenlignet med andre perioder.
 • Sammenligning med mål: Hvordan tidligere KPI-en tidligere har prestert sammenlignet med mål
 • Avvik fra forventing: Observasjoner tilknyttet prestasjon utenfor akseptabelt intervall eller andre avvik fra forventning.

2.1 Legg inn en ny prestasjon

For å opprette en ny prestasjon for et sett med KPI-er, trykk på "Ny rapport" øverst til høyre inne på KPI-gruppen som inneholder KPI-ene du ønsker å legge inn prestasjoner for.

Dersom prosjektet eller KPI gruppen består utelukkende av automatiske KPI typer vil prestasjoner legges inn automatisk og "Ny rapport" lenken vises ikke.

3 KPI grupper

KPI-er organiseres i KPI grupper. En KPI gruppe er en samling med KPI-er som har en sammenheng, og som rapporteres på med samme frekvens. En rapport er en gjengivelse av KPI-enes faktiske prestasjon for en gitt periode.

I listevisning gjengis KPI-gruppen med gruppens navn, samt navn og helhetlig prestasjon på siste rapport. Helhetlig prestasjon gjenspeiles med en prikk med en farge, som signaliserer følgende:

 • Grønn: Alle KPI-prestasjonen er innenfor akseptabelt intervall
 • Blå: Alle KPI-prestasjonene er innenfor akseptabelt intervall, eller utenfor akseptabelt intervall men i positiv favør
 • Rød: Minst en av KPI-prestasjonene er utenfor akseptabelt intervall, i negativ favør
 • Grå: Minst en av KPI-prestasjonene mangler akseptabelt intervall

En KPI gruppe kan ha en bestiller, en produsent og en ansvarlig. Mine KPI-er gjengir KPI-ene man har en eller flere roller.

4 Prestasjoner utenfor akseptabelt intervall

For KPI-er som presterer utenfor akseptabelt intervall opprettes det automatisk en observasjon.

Dersom KPI gruppen har en bestiller og en ansvarlig settes bestiller som observasjonens innmelder og ansvarlig som observasjonens ansvarlig.

Dersom roller ikke er definert for KPI gruppen settes rapportutformer som innmelder når rapporten opprettes.

Dersom observasjonen har en ansvarlig settes observasjonen direkte til Ny, hvis ikke settes den til Kartlegges.

Observasjoner som ikke automatisk får en ansvarlig settes til kundeansvarlig for teamet.

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...