Wecomplish
KPI typer

En KPI type er en type viktig forventning med logiske regler knyttet til seg som lar systemet automatisk samle informasjon om KPIens prestasjon. Unntaket er KPI typen "Manuell" hvor prestasjon må legges inn manuelt.

Se underlagte artikler for informasjon om de enkelte KPI typene.

1 Hastighet på budsjettforbruk

Måler andelen (i prosent) av timene brukt for et budsjett.

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

 • Enhet: Automatisk satt til %
 • Mål: Beregnes automatisk basert på et jevnt forbruk av budsjettet mellom budsjettets første og siste leveransedato
 • Intervall relativt ift mål: Automatisk satt til "på"
 • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "av"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

 • Budsjett: Hvilke budsjett som KPI-en skal måle forbruket for. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

2 Estimat vs budsjett

Måler hvordan resten av det pessimistiske estimatet for et prosjekt presterer ift rest budsjett (for å vurdere om budsjettet vil strekke til).

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

 • Enhet: Automatisk satt til timer
 • Mål: Beregnes automatisk basert på resterende realistisk estimat for prosjektet
 • Intervall relativt ift måltall: Automatisk satt til "av"
 • Nedre akseptabelt intervall: Automatisk satt til 0
 • Øvre akseptabelt intervall: Automatisk satt til resterende pessimistisk estimat
 • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "på"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

 • Budsjett: Hvilket prosjekts budsjett * som KPI-en skal måle estimater og resterende budsjett. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

3 Prosjektframdrift

Måler andelen (i prosent) av oppgavene i et prosjekt som er utført, basert på oppgavenes estimat.

Følgende informasjon overstyres automatisk for KPI-typen (og innhentes derfor ikke):

 • Enhet: Automatisk satt til %
 • Mål: Beregnes automatisk basert på et jevnt forbruk av budsjettet mellom budsjettets første og siste leveransedato
 • Intervall relativt ift mål: Automatisk satt til "på"
 • Lave tall er positivt: Automatisk satt til "av"

Følgende informasjon innhentes i tillegg til øvrige KPI-er:

 • Budsjett: Hvilket prosjekts budsjett * som KPI-en skal måle fremdrift for. Søkefunksjon basert på alle aktive budsjett.

Årsaken til at man velger budsjett og ikke prosjekt som relasjon er at det er budsjettet som holder på første og siste leveransedato, som trengs for å beregne forventet fremdrift.

4 Registrerte observasjoner/antall timer

Teller antallet observasjoner en bruker har registrert manuelt i rapportperioden, og deler disse på antallet timer arbeidstid ført i samme periode. Arbeidstid er tid med en av følgende lønnsarter:

 • Ordinær arbeidstid
 • Overtid
 • Overtid: Support videreformidling (1t pr enhet)
 • Overtid: Support håndtering (hhv 1/2 og 1t)

Brukeren velges ved å søke opp vedkommendes navn i feltet "Owner" når man oppretter KPI-en.

5 Work in progress

Beregner automatisk work in progress (på tidspunktet hvor rapporten opprettes) for en bruker ved å legge sammen realistiske estimater for oppgaver som er åpne, som har nådd implementering eller lenger, og som brukeren har ansvaret for.

Brukeren velges ved å søke opp vedkommendes navn i feltet "Owner" når man oppretter KPI-en.

6 Manuell

Typen Manuell har ingen spesiell logikk knyttet til seg og forutsetter at du beregner KPI-prestasjonen på egen hånd.

Følgende felter nyttegjøres:

 • Navn: KPI-ens navn
 • Enhet: I hvilken enhet prestasjonen måles (f.eks. %, stk, timer, etc)
 • Mål: Måltallet som KPI-prestasjonen søker å treffe
 • Intervall relativt ift mål: Hvorvidt de nedre og øvre akseptable intervallet er absolutt eller relativt ift måltallet. Dersom intervallet er relativt regnes nedre og øvre akseptable intervall om til absolutte verdier når KPI-rapporten produseres
 • Nedre akseptable intervall: Den laveste akseptable prestasjonen. Prestasjoner lavere enn dette vil automatisk produsere en observasjon.
 • Øvre akseptable intervall: Den høyeste akseptable prestasjonen. Prestasjoner høyere enn dette vil automatisk produsere en observasjon.
 • Lave tall er positivt: Hvorvidt lavere prestasjoner er mer positive enn høye (eksempelvis kostnader)
 • Kildebeskrivelse: Hjelpetekst som forteller hvor man kan innhente data om prestasjonen. Vises ved opprettelse av rapporten
 • Forslag til tiltak ved mangelfull prestasjon: Legg inn forslag til tiltakene som kan vurderes når KPI-en presterer utenfor akseptabelt intervall. Forslagene vil vises på KPI-ens prestasjonsside (dersom prestasjonen er utenfor akseptabelt intervall) og i observasjonen som automatisk opprettes.
 • Forelder KPI: Hvilken annen KPI denne KPI-en hierarkisk sorterer under

Relevant dokumentasjon

Laster...

Timeføring

Laster...

Bekreftelser

Laster...

Kjennskap

Laster...

Bokmerker

Laster...

Bakgrunnsjobber

Laster...